استنشاق

هنگامی که شما در حال رویای استنشاق, سپس چنین رویایی نشان می دهد که آرزوهای خود را درست خواهد شد.