توافق نامه

رویای توافق نماد حل یک درگیری یا مشکل است. توافق همچنین می تواند نمایندگی از احساسات خود را در مورد مشارکت.