لباس پوشیدن

رویای در مورد یک عروسک نماد یک فرد و یا وضعیت در زندگی خود را که کاملا شکل خواسته های خود را. چیزی که دقیقا همان چیزی است که شما می خواهید. کاملا سازگار بودن. رابطه یا عمل اجتماعی. منفی, یک عروسک می تواند شما را از بین بردن سرخوردگی های خود را در کسی و یا اطمینان خود را با فانتزی از فریب منعکس. فانتزی از کسی دیگر بودن، برنده شدن، و یا فرار از مشکلات و مسئولیت های خود را. ابزار خود را برای عمل کردن از خواسته های خود را. همچنین می تواند نمایندگی از شما صحبت کردن با خود و یا کسی که هرگز با شما مخالف است. متناوبا, یک عروسک ممکن است تمایل خود را به مناسب برای شخص دیگری منعکس. برای رویای یک عروسک است که به زندگی می آید نماد تحقق میل خود را به چیزی کاملا راه شما می خواهید. این اتفاق برای همه چیز به تنهایی رخ می دهد. همچنین می تواند نمایندگی از نیاز خود را برای چیزی به کامل به عنوان شما رانندگی تصمیم گیری.