عروسک

رویای به نام ~عروسک~ می تواند نشان دهنده احساسات احمقانه بودن. احساس احمقانه ای که اجازه می دهید کسی از شما استفاده کند. احساس احمقانه است که شما چیزی است که باید ساده را درک نمی کند.