مرد برفی

رویا در مورد یک مرد برفی نماد نگرش بی خیال نسبت به یک وضعیت وحشتناک است. بهترین وضعیت بد رو درست میکنم شخص دیگری نشان می دهد که چیزی برای نگرانی در مورد وجود دارد, و یا که شرایط به عنوان بد به نظر می رسد. چیز بدی برای تشویق به تقدیر. با استفاده از شرایط وحشتناک از یک وضعیت را به زندگی رنگارنگ تر.