ساختگی تست تصادف

رویای در مورد ساختگی تست تصادف نماد جنبه ای از خود است که شکست می خورد و یا طول می کشد سقوط به فرد دیگر. تو يا يکي بيشتر از قابل مصرف شما یا شخص دیگری که می تواند بدون هیچ احترامی مورد استفاده قرار گیرد. انجام کار سخت یا خطرناک برای کسی که هیچ چیز در مقابل. مثال: مردی رویای دیدن یک تصادف ساختگی آزمایش را داشت. در زندگی واقعی او با استفاده از یک مدل کسب و کار از رقبا با برنامه ریزی برای قرار دادن او را از کسب و کار پس از او به پایان رسید ساخت آن بود.