درخت بونسای

درخت بونسای در رویاها نشان دهنده نمادی از حاوی آنچه شما برای خودتان انجام داده اند. موانع خاصی وجود دارد که شما ساخته شده است، و در حال حاضر شما قادر به حرکت در. رویا نشان می دهد که تحمل بیشتر از خودتان و از بین بردن هر یک از محدودیت های شما برای خودتان ساخته شده است.