اردوگاه بوت

رویای در مورد اردوگاه بوت نماد احساسات بودن به نظم و انضباط کامل و یا انطباق فشرده شده است. اردوگاه بوت همچنین می تواند نمایندگی از یک تغییر بزرگ در زندگی خود را به عنوان شما به یک مرحله جدید حرکت می کند. شروع تازه و یا شروع بیش از در حالی که تحت فشار شدید. احساس می کنید که شما باید موفق شوید، چه آن را دوست داشته باشید و چه نه. بسیاری از اطلاعات و یا تغییر در یک دوره بسیار کوتاه از زمان.