توافق نامه

هنگامی که شما در حال رویای داشتن یک توافق است که نماد راه حل نهایی برخورد، آن را نشان می دهد قطعنامه نهایی به یک مشکل یا درگیری. داخلی آن در توسعه و تصمیم گیری های مهم است. مطمئن شوید که شما مسئول اقدامات خود را, اگر شما این کار را به تصمیم نهایی شما می خواهید برای رسیدن به ارمغان بیاورد.