پروانه

اگر شما رویای دیدن و یا پروانه بودن، پس از آن چنین رویایی نشان می دهد نیاز به گرفتن چیز جدی تر است. پروانه ها نیز نماد تخیل و خلاقیت رویاپرداز هستند. آنها همچنین به عنوان کسانی که شادی و خلوص را به زندگی همه شناخته شده است. شاید رویا نشان می دهد ناخودآگاه است که ذهن خود را گرفتن راه جدید تفکر. اگر پروانه تا به بسیاری از رنگ های زیبا، پس از آن چنین رویا نشان می دهد تجربه های متنوع و مختلف شادی آنها را داشته باشد.