بوردا

رویا با لبه تیز نماد احساسات خود را در مورد چگونه خطرناک یک وضعیت پتانسیل می شود.