بوردا

رویای ایستاده بر روی یک پاراپت نماد بودن در لبه چیزی است. شما یا شخص دیگری ممکن است بسیار نزدیک به در نهایت تصمیم گیری بزرگ است. شما ممکن است احساس تنش و یا تجربه اضطراب در مورد یک تغییر دشوار است. متناوبا, یک پاراپت می تواند منعکس کند که چگونه نزدیک شما و یا شخص دیگری است به رفتن دور در یک وضعیت. رویای پریدن از صخره نماد یک انتخاب بزرگ و یا تغییر شما در حال ساخت. رویای سقوط از صخره نماد شما و یا یک فرد دیگر است که در نهایت به دریا ناپدید شده است. همچنین می تواند نشان دهنده احساسات مجبور شدن به یک تغییر بزرگ است. مثال: مردی رویای ایستادن روی یک پاراپت را داشت. در زندگی واقعی، او در تلاش بود برای به دست آوردن قدرت به یک دختر است که او واقعا برای او احساس. ایستاده بر روی پاراپت نشان می دهد که چگونه نزدیک او در نهایت ~غوطه~ و در نهایت به او بگویید که چگونه او احساس.