گلدوزی

برای رویا که شما دوزی به معنای استعدادها و توانایی های خود را. شما توانایی انجام بهترین از همه چیز است که به دست شما می آید.