ظروف سرباز یا مسافر

رویای در مورد فاحشه خانه نماد چشم انداز در وضعیتی که در آن شما احساس می کنید، شما می توانید استفاده کنید و یا کشف چیزی هر زمان که شما می خواهید. همچنین می تواند نمایندگی از احساسات قادر به استفاده از مهارت ها و یا هدیه برای خودتان در دیگران در هر زمان. همچنین می تواند نشانه ای باشد که شما احساس می کنید که شما توسط افرادی که فروش و یا هیچ اخلاق احاطه شده است. شما می توانید هر کاری که می خواهید، بدون در نظر گرفتن قوانین و یا بدون ندامت انجام دهید. متناوبا, فاحشه خانه می تواند احساسات است که مردم دیگر در حال استفاده از هر زمان که آنها می خواهند منعکس. منفی, آن را می تواند آگاهی خود را از خودتان منعکس, نادیده گرفتن اصول و یا استانداردهای بالا برای منافع شخصی. اجازه دهید کاربران دیگر با روحیه پایین از مهارت های خود را در هر زمان که آنها می خواهند بهره مند شوند.