ظروف سرباز یا مسافر

خواب است که شما در فاحشه خانه نشان می دهد عدم رضایت و احساس آزار در زندگی جنسی خود را. برای دیدن فاحشه خانه در رویای خود را, آن را نیز می تواند به معنای نارضایتی عاطفی در رابطه خود را. شاید خواب از خانه که در آن مردان می توانند روسپیان مراجعه کنید، می تواند به شما هشدار به تجزیه و تحلیل تکانه های فیزیکی و تکانه های خود را.