تاسل

اگر شما رویای tassels ، سپس آن را به معنی اهداف و دستاوردهای شما را از طریق کار سخت خود را به دست آورد.