از خواب بیدار شد

برای درک بهتر این رویا، تفسیر بیداری را نیز بخوانید.