قرض

رویای در مورد وام نماد احساسات اعتماد به قدرت و یا منابع است که واقعا مال شما نیست. احساس ميکنم لطف کردي استفاده از ایده های افراد دیگر. منفی, وام دادن چیزهایی در یک رویا می تواند نشانه ای است که شما بیش از حد به شدت در منابع دیگر و یا دستاوردهای تکیه. رویای وام دادن چیزهایی که من برنامه ریزی برای بازگشت ممکن است نگرش مغرورانه از دیگران با استفاده از و یا استفاده از طبیعت خوب دیگران را به جلو را منعکس کند. عدم احترام به دیگران، ایده ها، قدرت یا دستاوردها. فکر می کنم شما بهتر از دیگران که سخت تر کار کرده اند و یا شانس بهتر از شما. رویای در مورد نمی خواهید به بازگشت چیزی که شما قرض گرفته اند ممکن است منعکس کننده احساسات استحقاق و یا عادت به نفع شما داده شده است. همچنین می تواند نمایندگی از وابستگی شما در قدرت و یا دستاوردهای دیگر توسعه یافته است. احساس احمقانه است که نمی داند که چگونه به انتظارات شما برای خودتان تعیین شده است.