بوستون

رویای در مورد بوستون نماد تعامل اجتماعی با دیگران که در درب به خوبی متمرکز شده و انجام آنچه که آنها باید انجام دهد. این نشان دهنده رفتار مسئولانه، وفاداری و تحقق وعده ها است. عمدا، دور ماندن از دردسر و یا چسبیدن به یک برنامه. برای فکر کردن به افراد دیگر به اندازه کافی انجام نمی دهند.