دکمه

برای دیدن دکمه ها به عنوان رویا با نماد مهم برای رویاپرداز توضیح داده شده است. این رویا به معنی تبدیل مشکلات و یا شرایط در اطراف شما. شما نیاز به گرفتن یک دسته در این چیزها.