دکمه

اگر جوانه گل را در یک رویا می بینید، پس چنین رویایی نشان دهنده آغاز چیزی مهم در زندگی شماست. شاید چیزهای جدید و تجربه است که به زودی و غیر منتظره اتفاق می افتد. موضوع شما قرار داده بسیاری از تلاش و زمان را به در نهایت دادن نتایج.