چکمه

رویا، که در آن شما یک چکمه را دیدید، نشان می دهد که شدید و توانایی آن را دارد. رویا نشان می دهد که شما در حال صرف زندگی خود را بی باک بودن.