قصاب

رویای قصاب نماد جنبه ای از خود است که بی تفاوت به درد، رنج و یا احساسات است. شما یا شخص دیگری که اهمیتی نمی دهد که کسی اصلا احساس می کند. عمدا خراب کردن چیزی و یا کاملا از بین بردن چیزی با وجود احساسات دیگر.