جوانه های گل

رویای در مورد جوانه های گل نماد احساس خود را که شما در حال گرفتن یک وضعیت مثبت یا فوق العاده است. چیزی است که خوب است و یا خوشحال می کند نزدیک به اتفاق می افتد.