بولدر

رویای در مورد سنگ نماد یک مانع یا مشکل است. یک سوال یا وضعیت دشوار که تمام تمرکز یا منابع شما را برای مقابله با آن نیاز دارد. مثال: یک زن رویای نیاز به حرکت یک سنگ آبی غول پیکر را داشت. در زندگی واقعی، او نزدیک به مرگ بود و مجبور به برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه خود را. تخته سنگ منعکس چگونه خسته کننده و عاطفی دشوار برای برنامه ریزی مراسم تشییع جنازه او بود.