بوکس

رویای بوکس نماد مبارزه برای اثبات خود است. شما یا شخص دیگری که در تضاد با مشکلات شما می خواهید برای اثبات قدرتمند نیست, ترسناک و یا مهم است. متناوبا, بوکس ممکن است مقابله با چیزی که شما می خواهید به پایان یک بار و برای همه منعکس.