بوکس

اگر شما در حال تماشای بازی بوکس, سپس آن را نشان می دهد که چگونه به رسمیت شناختن موقعیت های شما در. اگر شما کسی که در حال مبارزه در بوکس، سپس آن را نشان می دهد پرخاشگری خود را نسبت به وضعیت خاص در زندگی بیداری خود را. شاید چیزهایی هستند که شما را آزار می دهد، بنابراین سعی کنید برای پیدا کردن راه حل درست است که شما را خوشحال وجود دارد.