گیره

رویا با tweezers نماد نیاز تحمل یک وضعیت و یا چیزی باقی می ماند همان. شما ممکن است در مورد از دست دادن کنترل نگران.