بازو

اگر شما می بینید بازوها در یک رویا, این رویا نشان می دهد جنبه های مناقصه از شخصیت خود را به عنوان حساسیت و مهربانی. شاید شما کسی که همیشه کمک به دیگران در صورت لزوم آن است. وفاداری و شفقت شما به دیگران شادی زیادی را در پایان روز به ارمغان خواهد آورد. شاید شما کنترل چیزهایی که در اطراف شما اتفاق می افتد را از دست داده اند، بنابراین شما با آغوش خود را در یک رویا می بینید، اما آنها در حالت رکود هستند. اطمینان حاصل کنید که شما توجه کافی به نیازهای خود را. اگر یک یا هر دو بازو شکسته و یا مجروح در هر راه دیگر، سپس آن را به وقفه های خارج است که اجازه نمی دهد آن را به خود ایستاده منعکس می شود. اگر شما هر یک از بازوهای خود را از دست داده اند، پس از آن چنین رویایی نشان دهنده چیزی است که شما از دست داده اند و هرگز آن را دوباره داشته باشد. در آغوش شخص دیگری نشان دهنده رابطه ای است که شما با آن شخص دارید. اگر شما خوش آمدید که فرد خاص بسیار خوب بدون وقفه, سپس به این معنی است که شما در حال گرفتن همراه با آن. اگر شما شکستن بازوهای آن شخص و یا آنها را مجروح در غیر این صورت ، سپس این بدان معنی است که شما مشکل حفظ ارتباط دلپذیر با او داشته باشد. بازوهای کودکان نشان دهنده بی گناهی و نیت خوب است. برای تفسیر دقیق تر از رویای خود را, لطفا همچنین معنی دست را ببینید.