بریل

رویای در مورد بریل نماد تلاش برای احساس آنچه پاسخ هستند. شما ممکن است دانش شما می خواهید و پیشرفت بر اساس شرایط موقعیتی و یا آنچه که مردم دیگر انجام می دهند فاقد. شما یا کسی که به اندازه کافی برای درک آنچه درست است و یا چه عمل مورد نیاز است بعد بدون نیاز به گفته می شود. بریل همچنین می تواند نمایندگی ارتباطات غیر کلامی باشد. منفی, بریل ممکن است نیاز به بیان بهتر تفکر و یا احساسات خود را منعکس.