قصاب

اگر قصاب را در رویا دیدید، پس او نشان دهنده منحصر به فرد بودن شخصیت خود است. قصاب همچنین می تواند مربوط به پرخاشگری و خشم خود را.