سفید برفی

رویای در مورد سفید برفی می تواند احساسات در مورد ~بیدار بودن~ و یا الهام گرفته از یک فرد کامل در زندگی خود را نشان می دهد. به عنوان مثال، یک زن خواب سفید برفی به دلیل او احساس شوهر دوم ~بیدار~ با عشق. منفی, سفید برفی می تواند احساسات در مورد شما و یا کسی که یکی دیگر از بسیار کامل و یا حساس به نیاز به مواجه شدن با یک مشکل توسط خودتان منعکس. نشانه ای که شما بسیار نگران این باور است که شما نیاز به صبر برای شخص دیگری به طور کامل حل مشکلات خود را.