برکیوساورو

رویای در مورد brachiosaurus نماد ترس است که یک فرد و یا وضعیت بی اهمیت می شود. ترس از خود، همچنین بی اهمیت بودن. احساس احمقانه اي که يکي اصلا بهت احتياج نداره احساس ناتوان برای تبدیل شدن به مربوطه. احساسات از یک وضعیت مثبت غیر قابل تحمل است که شما دوست ندارم به تماشای. منفی, Brachiosaurus ممکن است حسادت خود را از نیاز به کسی یا نه مورد نیاز منعکس, قادر به کنترل کسی که لازم نیست به کنترل دیگر. نشانه ای که شما با داشتن مشکلات کنترل، مشکلات با جدا شدن، و یا در انطباق با تغییرات کاغذ. همچنین می تواند نمایندگی از ترس است که کسی از شما جلوتر و یا قدرت بیشتری از شما و تبدیل شدن به غیر ممکن است برای متوقف کردن.