کت بازوها

رویای یک کت اسلحه نماد احساس قدرت در مورد میراث، تاریخ و یا ریشه های آن است. من افتخار می کنم که شما از کجا آمده و یا آنچه شما. شناسایی با موفقیت های خود را. احساس که از دست دادن یک گزینه به دلیل که شما نیست. همچنین می تواند نمایندگی از حس استحقاق به پیروزی بر اساس موفقیت های خود را، و یا که شما هستند.