آکروبات

رویای آکروبات نماد جنبه ای از خود است که برای حفظ تعادل در شرایط آشفته است. شما می توانید بسیاری از فشار و یا الزامات در حال قرار دادن بر روی شما داشته باشد. آکروبات می تواند نشانه ای باشد که شما نیاز به درخواست کمک و یا شما می توانید از سرعت آهسته تر بهره مند شوند. همچنین می تواند نشانه ای باشد که خلاقیت شما نیز درخواست می شود. متناوبا, رویای در مورد آکروباتیک می تواند استعاره ای برای آمیزش جنسی.