آکروبات

اگر شما خودتان را به عنوان آکروبات در رویای خود را ببینید, آن را نشان می دهد شما را به ترس از افراد دیگر که سعی خواهد کرد به موانع در راه خود را, زمانی که شما سعی خواهد کرد برای رسیدن به نتایج شما می خواهید برای رسیدن به. اگر شما رویای بازی ترفندهای آکروباتیک، نماد رقبای خود را برتر از شما خواهد بود. اطمینان حاصل کنید که شما آماده به رقابت به عنوان در رقابت با رقبای خود را.