شکر

رویای در مورد شکر نماد تمایل به احساس بهتر و یا بهبود چگونه یک وضعیت خوب است. بهبود پذیرش یا لذت. ایجاد یک وضعیت و یا ایده قابل ستایش تر. همدردی را بهبود بخشید. آرامش و افراط. رویای مقدار زیادی از شکر ممکن است نگرانی خود را در مورد نیاز به احساس خوب در همه زمان ها منعکس کننده. نگران چیزی به جز احساس خوب نباشید. شکر بیش از حد می تواند نشان دهنده بیش از حد و یا داشتن بیش از حد از یک چیز خوب است. کشش محدودیت های خود را از شما در نظر داشتن یک زمان خوب است.