تجمع

رویای احتکار نماد خودخواهی است. شما ممکن است مشکل قرار دادن نیازهای کسی برای اولین بار. متناوبا, تجمع می تواند ترس از دست دادن و یا ترس از تغییر منعکس.