بعد از ظهر

هنگامی که شما در خواب داشتن یک زمان در بعد از ظهر به این معنی است که شما باید شروع به استفاده از قصد و میل از قدرت خود را برای نیت خوب. مطمئن شوید که شما در مورد گذشته خود فکر می کنم، سعی کنید به کشف چیزهایی که شما آموخته اند و تجربه.