شارژ

رویای در مورد شکایت نماد احساسات بودن هدف تلافی و یا انتقام است. شما ممکن است احساس کنید که کسی در حال انجام همه چیز ممکن است به انتقام من و یا شما را با عواقب مواجه. همچنین ممکن است نشان می دهد که شما احساس می کنید که شما باید به کار بسیار سخت برای دفاع از خود و یا جلوگیری از مسئولیت برای چیزی. رویای پردازش چیز دیگری ممکن است نشان دهنده تلاش خود را به کسی که با مسئولیت روبرو. سعی کنید به زور کسی را به مسئولیت و یا بازپرداخت آنچه که آنها با شما انجام داد. کسی که شما دوست ندارم متوجه همه چیز انجام داده است تا شما می توانید آنها را به عقب و یا روشن کردن یک وضعیت. منفی, رویا می تواند نشانه ای است که شما نیاز به تلاش سخت تر به پذیرش دیگران و یا مقاومت در برابر بحرانی بودن. شما می توانید در خودتان و یا دیگران تند و زننده باشد.