متهم

رویای متهم شدن به چیزی، می تواند نشان دهنده احساس گناه و یا سرزنش خود را. الگوهای تفکر شکست دهنده. همچنین می تواند نمایندگی از شک و تردید شما در مورد خودتان و یا انتخاب شما در حال ساخت.