آدم و حوا

رویای در مورد آدم و حوا نماد منطقه ای در زندگی خود را که در آن شما در حال شروع از ابتدا، و یا نیاز به بازسازی زندگی خود را. رویاهای آدم و حوا معمولا با نماد هایی مانند بمب هسته ای و یا به منظور تنظیم جهان همراه است. این نشان دهنده یک تغییر قدرتمند در زندگی رویاپرداز و یا سیستم اعتقادی است که آنها را مجبور به شروع بیش از, و یا حرکت در یک مسیر جدید.