آدم و حوا

هنگامی که شما در خواب در مورد موجودات خدا: آدم و حوا, نماد است که شما اجتناب از بخش زنانه خود را از شما اگر شما یک مرد, و اگر شما یک زن شما اجتناب از بخش مردانه از. این رویا می خواهد به شما نشان می دهد, که شما از بد شانس بودن رنج می برند, که شما را به ناامیدی و سرخوردگی منجر. وحشت نکنید، شما در ناامیدی برای مدتی، همه چیز از بین خواهد رفت.