دخمه

خواب است که شما در یک دخمه هستند، تا به معنای نمادین از نگرانی های مخفی و ترس. دخمه در رویا نشان می دهد که طرف ذهن ناخودآگاه خود را، که در آن او ترس و مشکلات خود را محافظت کرده است، در تلاش برای انتشار این بار پنهان است. رویای که شما در حال رفتن به زیر زمین می ایستد به عنوان نماد شجاعت و آزادی از گذشته است. این بدان معنی است که شما در حال حفر عمیق به تجربه های قدیمی خود را و شجاعانه رو به ترس خود را. تو کمتر از قبل مضطرب ميشي