دخمه شراب

هنگامی که شما در یک دخمه شراب در رویای خود هستند, این یادداشت دانش و آشنایی خود را با چیزهای بد و خوب در زندگی شما.