دخمه شراب

خواب است که شما در یک دخمه شراب به معنای نمادین از تمام جنبه های شخصیت خود را. دخمه شراب در رویا نشان دهنده تمام طرف شخصیت خود را. متناوبا, آن را نشان می دهد تمام تجربه های گذشته خود را, موقعیت, روابط – هر دو مثبت و منفی.