تکان دادن

اگر شما در یک رویا می لرزید، پس چنین رویایی نشان می دهد که ترس و وحشت شما در مورد چیزی است. متناوبا, رویا می تواند یک عمان مثبت, که نشان می دهد که شما در حال خلاص شدن از عادات قدیمی, افکار و یا ایده ها. در این مرحله از زندگی شما در حال تلاش برای خلاص شدن از شر همه چیز است که برای شما خوب نیست.