چسب

برای دیدن یک برچسب در رویا، آن را نشان می دهد تمایل خود را به چوب با چیزهایی و آنها را رها نمی کند. احتمالا رویا به شما می گوید به رها کردن از روزهای قدیمی و حرکت در. از سوی دیگر، برچسب ممکن است نشان می دهد و یا به یاد داشته باشید چیزی که شما مایل به انجام برای مدتی. در نظر بگیرید به دنبال در برچسب ها و راه آنها را در رویا نگاه آن را به عنوان اطلاعات بسیار بیشتر در مورد رویا.