برچسب ها

رویای در مورد برچسب نماد توجه به یک وضعیت در راه های مختلف است که سوئیت شما و یا احساس بهتر است. نظر در مورد یک وضعیت است که متناسب با سلیقه و یا خواسته های خود را. لذت بردن از لمس شخصی و یا سفارشی سازی. متناوبا, برچسب می تواند یک هشدار و یا پیام روشن نشان می دهد. آنچه در برچسب به نظر می رسد برای معنای اضافی در نظر بگیرید. رویای برچسب شما را انتخاب نکرده اند می تواند یک فرد و یا وضعیت است که در تلاش برای ایجاد یک وضعیت جذاب تر به سلیقه خود و یا بلند کردن ارواح خود را با یک انتخاب جایگزین منعکس. منفی, برچسب می تواند دشواری مایل به مواجه شدن با واقعیت و یا چهره چیزی ناخوشایند منعکس. تصاویر منفی یا بد بر روی برچسب ها ممکن است نشان دهنده ترجیح به تجسم منفی گرایی از یک وضعیت به عنوان یک چیز خوب است.