خداحافظ

رویای خداحافظی می تواند نشان دهنده یک رابطه قدیمی، وضعیت و یا مرحله ای از زندگی خود را که شما اجازه رفتن از. همچنین می تواند نمایندگی از عادات بد, که شما در حال حرکت در ترک. رها کردن از نگرانی در زندگی خود را. نزدیک شدن به مرحله جدیدی از زندگی شما. منفی, رویای خداحافظی با کسی ممکن است احساسات از دست دادن و یا ترک منعکس. همچنین می تواند نشان دهنده احساس بی دقتی با چیزی خاص است. داشتن یک فرصت در نوک انگشتان خود را… و یا دیگر آن را از دست بدهند.